Wi­tam ser­decz­nie na mo­jej stro­nie. Po­zwól­cie, że po­dzie­lę się z Wami kil­ko­ma in­for­ma­cja­mi o so­bie.

Za­wo­do­wo zaj­mu­ję się fo­to­gra­fią ro­dzin­ną, cią­żo­wą i por­tre­to­wą, jed­nak mo­ją spe­cjal­no­ścią jest fo­to­gra­fia dzie­cię­ca: sta­ram się uchwy­cić w obiek­ty­wie nie­za­po­mnia­ne emo­cje i spon­ta­nicz­ne za­cho­wa­nia na­szych ma­lusz­ków, za­trzy­mać na lata cu­dow­ne chwi­le i wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa.

Fo­to­gra­fia to moja pa­sja, dla­te­go też każ­da se­sja jest prze­ze mnie do­kład­nie przy­go­to­wa­na: w za­leż­no­ści czy fo­to­gra­fu­ję szczę­śli­wą ma­mę w cią­ży, ma­lusz­ka któ­ry wła­śnie przy­szedł na świat, czy też ucie­ka­ją­ce­go przed­szko­la­ka, sta­ran­nie do­bie­ram po­trzeb­ne re­kwi­zy­ty, ko­lo­ryst­kę i kom­po­zy­cję se­sji. Sce­ne­rię uzu­peł­niam o ak­ce­so­ria i pro­fe­sjo­nal­ne tła fo­to­gra­ficz­ne, sa­mo­dziel­nie szy­ję więk­szość ubra­nek wy­ko­rzy­sty­wa­nych do zdjęć. Do każ­dej se­sji pod­cho­dzę ze 100% za­an­ga­żo­wa­niem.

Na co dzień or­ga­ni­zu­ję na­sze „ro­dzin­ne gniazd­ko”” je­stem ma­mą ośmio­let­niej Mar­ty i żo­ną wspa­nia­łe­go mę­ża.

Kocham to co robię i staram się robić to jak najlepiej.

P.S Uwielbiam lato, włoską kuchnię i gorzką czekoladę :)

Agnieszka